APARTAMENTY ZAKOPANE

Rezerwacja telefoniczna lub mailowa w godzinach 8:00-21:00 +48 608 773 680   apartamenty@apart-center.pl

« Wstecz | Strona główna / Regulamin - Apart Center

Regulamin

I. Informacje ogólne


Niniejszy regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu miejsc noclegowych. Dokonanie rezerwacji za pośrednictwem serwisu internetowego i telefonicznego www.apart-center.pl jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego  regulaminu . Apart-Center zastrzega sobie Prawo odmowy przyjęcia rezerwacji . Umowa najmu apartamentu zawarta pomiędzy Apart-Center a klientem (wynajmującym apartament), zostaje zawarta w momencie dokonania potwierdzonej rezerwacji on-line bądź telefonicznie i obejmuje wyłącznie wynajem mieszkania. Dojazd, wyżywienie oraz organizacja czasu pobytu leżą w gestii Klienta. Za pośrednictwem serwisu www.apart-center.pl Apart-Center Agnieszka Bourgeois świadczy w swoim imieniu , na rzecz właścicieli obiektów usługi noclegowe, reklamowe i promocyjne do czego jest przez nich upoważniona na podstawie stosownych umów.

 

 

II. Zasady rezerwacji apartamentu.

 

Rezerwacja odbywa się za pośrednictwem serwisu internetowego www.apart-center.pl lub telefonicznie za pośrednictwem firmy Apart-Center Agnieszka Bourgeois siedzibą w Zakopanem, ul. Pardałówka 32/6, NIP 736-146-98-74. Na adres e-mail klienta zostanie wysłana wstępna rezerwacja wybranego obiektu, która jest utrzymywana w systemie rezerwacyjnym do 2 ( lub więcej po ustaleniu z apart-center) – dni roboczych - w tym czasie powinien wpłynąć na konto firmy wyliczony zadatek. W przypadku braku potwierdzenia dokonania wpłaty zadatku system anuluje rezerwację.
 
 

1. Rezerwacja on - line.

 

Celem dokonania rezerwacji usługi, klient wybiera apartament , który chce zarezerwować, następnie wpisuje daty oraz ilość osób i klika na guzik OBLICZ. System wylicza automatycznie ceną za pobyt przed potwierdzeniem rezerwacji. Pod ceną wyświetla się guzik ZAREZERWUJ TERAZ , a po jego naciśnięciu pojawi się formularz do uzupełnienia przez klienta dotyczący jego danych osobowych. W celu uzyskania FV  proszę zaznaczyć odpowiednie pole formularza. Po uzupełnieniu formularza można zapisać rezerwację WSTĘPNĄ. Następnie pojawi się informacja potwierdzająca rezerwację wstępną oraz guzik KLIKNIJ I ZAPŁAĆ prowadzącym do wpłaty wymaganego zadatku, w większości przypadków wynoszącego 40% ceny usługi, który musi zostać wpłacony , aby rezerwacja została potwierdzona. Zadatek za pobyt można zapłacić w momencie dokonywania rezerwacji poprzez system bezpiecznych płatności internetowych PAYU, z którym  nasza firma ma podpisaną stosowną umowę. Wtedy rezerwacji od razu nadaje się status potwierdzonej. Po zapisaniu rezerwacji wstępnej klient otrzyma także na maila link do płatności on line.

Rezerwacje Last minute muszą tj. złożone na 2 dni przed przyjazdem do apartamentu musza zostać opłacone w ciągu 2 godz. inaczej zostaną anulowane

 

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum  Rozliczeniowego PAUY.

 

2. Rezerwacja telefoniczna lub e-mailowa

 

W celu dokonania rezerwacji należy skontaktować się telefonicznie lub tez e-mailowo wypełniając formularz rezerwacyjny umieszczony na stronie. Na adres e-mail klienta zostanie wysłana wstępna rezerwacja wybranego obiektu wraz z danymi do przelewu tradycyjnego. Rezerwacja jest utrzymywana przez system przez 48h - w tym czasie musi wpłynąć na podane konto zadatek nie mniejszy niż 40% ceny usługi, w przypadku braku potwierdzenia dokonania wpłaty zadatku w ciągu 48h rezerwacja będzie anulowana.

 

 

3. Rezerwacja jest skuteczna z chwilą uznania rachunku bankowego firmy Apart-Center Agnieszka Bourgeois.

 

W przypadku braku potwierdzenia dokonania wpłaty zadatku w ciągu 48h system anuluje rezerwację. Po otrzymaniu zadatku zostanie przesłany klientowi e-mail z potwierdzeniem jego otrzymania a wraz z nim elektroniczny voucher ze wszystkimi danymi koniecznymi do realizacji pobytu, a w szczególności dane kontaktowe do Rezydenta odpowiedzialnego za przekazanie kluczy. O ile nie została opłacona cała należność za pobyt a tylko zadatek, pozostałą kwotę należności należy uiścić gotówką niezwłocznie w dniu przyjazdu ( podczas zameldowania) u Rezydenta  przekazującego  klucze apartamentu.

 

Na terenie Miasta Zakopanego obowiązuje opłata miejscowa w wysokości 2 PLN za osobę za każdy dzień pobytu, która nie jest wliczona w cenę pobytu.

 

III. Anulowanie rezerwacji

 

W przypadku anulowania przyjazdu wpłacony zadatek (również bonami turystycznymi !) nie podlega zwrotowi. Wyjątkiem od tej reguły będzie sytuacja, gdy Klient wskaże nowego Klienta na ten sam apartament i w tym samym terminie. W takim przypadku Klient otrzyma zwrot wpłaconego zadatku, nie wcześniej niż 7 dni po zakończeniu wynajmu osoby wskazanej. Nowy klient przejmuje prawa i obowiązki wynikające z umowy.

Jeśli Klient nie stawi się pod adres apartamentu do godz. 21 w dniu rozpoczęcia się zarezerwowanego pobytu, ani nie poinformuje Apart-Center o braku możliwości przyjazdu, nie przysługuje mu zwrot wpłaconej kwoty, rezerwacja zostanie anulowana , a apartament wystawiony do ponownej sprzedaży. 

 

 

 

IV. Zmiany w rezerwacji

 

a) Chęć zmiany terminu w dokonanej rezerwacji, Klient powinien zgłosić nie później niż na 30 dni przed wyznaczoną w zamówieniu datą przyjazdu. Tylko pod tym warunkiem firma Apart-Center Agnieszka Bourgeois rozpatrzy proponowane zmiany i o decyzji poinformuje Klienta. W przypadku, gdy zmiana w dokonanej rezerwacji nie jest możliwa, zadatek nie podlega zwrotowi. Zmiany można dokonać jedynie z zachowaniem pierwotnej długości pobytu. W przypadku zmiany terminu rezerwacji należy anulować pierwotną rezerwację poprzez wysłanie maila na adres apartamenty@apart-center.pl z podaniem nowego terminu. W przypadku wybrania nowego terminu przypadającego w droższym sezonie wymagana jest dopłata różnicy w cenie.

b) Przedłużenie pobytu - termin pobytu w danym obiekcie można przedłużyć w przypadku gdy apartament jest wolny. W przypadku przedłużenia pobytu, klient zobowiązany jest zgłosić fakt ten Rezydentowi i otrzymać stosowne potwierdzenie takiej możliwości.

c) Zmiana liczby osób

Liczba osób podana na voucherze może zostać zmieniona. W przypadku zmiany liczby osób, klient zobowiązany jest do poinformowania firmy  APART-CENTER mailowo i dopłaty różnicy w cenie. Dodatkowe osoby przebywające w apartamencie , nie zgłoszone pisemnie do Apart-Center zostaną obciążone dodatkową opłata za dobę  + 100 zł doliczoną do standardowej ceny przedstawionej na www.apart-center.pl

d) Apart-Center zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego apartamentu na inny o podobnym standardzie z zachowaniem pierwotnej kwoty rezerwacji. W przypadku kiedy, apartament będzie tańszy w zarezerwowanym terminie Apart-Center zwróci różnicę w cenie wynajmu, wynikającą z cennika zamieszczonego na stronie www.apart-center.pl

e) Przeniesienie praw i obowiązków klienta na inną osobę

W każdej chwili klient może przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W takiej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić APART-CENTER o zmianie rezerwującego podając dane personalne osoby, która przejmie prawa i obowiązki wynikające z umowy.

 

 

V. Warunki umowy najmu

 

1. Ostateczne potwierdzenie rezerwacji stanowi Umowę Najmu, która wchodzi w życie pod warunkiem zapłaty całkowitej kwoty rezerwacji (pomniejszonej o sumę wpłaconego wcześniej zadatku) .Umowa Najmu jest zawarta pomiędzy właścicielem obiektu a klientem i obejmuje wyłącznie wynajem obiektu (ewentualnie przypadające mu jedno miejsce postojowe w garażu podziemnym lub na parkingu).

 

 

2. Cena

 

Podana w opisie apartamentu obejmuje opłaty za media (prąd, gaz, woda, ogrzewanie - w sezonie grzewczym), pościel i ręczniki (jeden komplet dla każdej zgłoszonej w rezerwacji osoby) oraz sprzątanie końcowe. Dojazd, wyżywienie oraz organizacja czasu pobytu leżą w kwestii klienta Obowiązująca w Zakopanem opłata klimatyczna w wysokości 2 PLN za osobę za każdy dzień pobytu, doliczana jest dodatkowo do kwoty należności za pobyt. Do ceny pobytu doliczona jest opłata serwisowa, o której klient zostanie poinformowany na stronie zanim zatwierdzi rezerwacje, a zatwierdzenie rezerwacji oznacza zaakceptowanie dodatkowych opłat.

 

 

3. Przyjazd, przekazanie kluczy, wyjazd

 

Przyjazd - powinien nastąpić w godzinach ustalonych z Rezydentem odpowiedzialny za przekazanie kluczy . Klient zobowiązany jest do poinformowania tej osoby najpóźniej dzień przed przyjazdem o planowanej godzinie odbioru kluczy. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie Rezydenta.

Doba hotelowa - Standardowo można zameldować się od godz. 16.00 do 21.00 w dniu przyjazdu i należy wymeldować od godz.7 do godz. 11.00 w dniu wyjazdu, chyba że inaczej uzgodniono z Rezydentem. Zameldowanie po godzinie 21:00 i wymeldowanie przed godziną 7:00 powinno być zgłoszone wcześniej i ustalone z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy i będzie obciążone dodatkową opłatą w wysokości 80 zł.

4. Klient zobowiązany jest do zapłaty całej kwoty pieniędzy  za pobyt ,widniejącej na voucherze podczas zameldowania się w apartamencie ,nawet jeśli, z przyczyn niezależnych od właściciela obiektu, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (trudności komunikacyjne, strajki, powody osobiste).

5. Klient ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić osobę odpowiedzialną za klucze o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić właściciela lokalu na szkodę.

6. Klient może korzystać z lokalu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem bez zgody właściciela.

7. Klient odpowiada za wszelkie szkody, jakie wyrządzi w wyposażeniu lokalu i w samym lokalu oraz zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić osobę odpowiedzialną za klucze o wszelkich szkodach, zobowiązuje się tez do ich pokrycia najpóźniej w dniu wyjazdu. Rezydent przekazuje Klientowi apartament bez uszkodzeń w dniu zameldowania lub informuje klienta o istniejących uszkodzeniach pisemnie na voucherze zameldowania.

8. Apart - Center nie prowadzi zapisów i nie odpowiada za dostępność strefy spa. Nie odpowiada finansowo  za awarie o charakterze siły wyższej , niemożliwe do przewidzenia. 

 

8. Kaucja na czas pobytu

 

Apart-Center zastrzega sobie prawo do pobrania kaucji w kwocie od 300 do 1000 PLN w zależności od standardu wykończenia i wyposażenia, w celu pokrycia wystąpienia szkód, powstałych z winy klienta. Wysokość kaucji wyszczególniona jest w opisie konkretnych apartamentów oraz na karcie zameldowań. Kaucja pobrana w gotówce  zwracana jest zawsze podczas wymeldowania Gościa z apartamentu, o ile nie stwierdzono szkód w apartamencie i jego wyposażeniu. Stwierdzenie szkód i zatrzymanie kaucji potwierdzane jest pisemnie zanim klient opuści mieszkanie. W przeciwnym razie kaucje gotówkowe zawsze zostają wypłacone w gotówce. Prosimy o przeliczenie kaucji  w obecności rezydenta .Po wyjściu z apartamentu nie uwzględnia się zażaleń odnośnie kwoty zwróconej.

Kaucje płacone kartą zwracane są na nią do kilku lub kilkunastu dni od opuszczenia przez Gościa apartamentu.

 

VI. Zasady obowiązujące podczas pobytu

 

1. Liczba osób mających zamieszkać w obiekcie jest ograniczona do liczby podanej podczas rezerwacji. Klient zobowiązany jest do poinformowania firmę Apart-Center Agnieszka Bourgeois o jakiejkolwiek zmianie tej liczby. Jeśli liczba ta przekroczy liczbę podaną w rezerwacji osoba odpowiedzialna za klucze może odmówić wydania kluczy do obiektu.

2. Każdy z Klientów zobowiązany jest do poszanowania mienia Właścicieli oraz przestrzegania ogólnie przyjętych zasad porządku publicznego. W przypadku stwierdzenia dewastacji lub rażącego naruszania porządku publicznego, firma Apart-Center Agnieszka Bourgeois ma prawo i obowiązek interweniować, aż do natychmiastowego zerwania umowy włącznie. Klient zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia apartamentu, dokładnego zamykania drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczeniu oraz staranne przechowywanie kluczy bez dostępu do nich osób postronnych.

3. Wcześniejszy, nieuzgodniony wyjazd Klienta bez przekazania apartamentu przy udziale przedstawiciela Apart-Center Agnieszka Bourgeois, może spowodować roszczenia ze strony tej firmy.

4. Do obowiązków klienta należy również pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem, ponieważ ten zakres czynności nie jest wliczony w sprzątanie końcowe.

5. Korzystanie z kominka ? klient zobowiązuje się do korzystania z kominka wyłącznie w czasie obecności w apartamencie. Zabrania się pozostawienia rozpalonego ognia w kominku bez osobistego dozoru.

6.Apart-Center udostępnia karty rabatowe dla klientów apartamentów, które uprawniają do wielu zniżek. Klient proszony jest o sprawdzenie aktywności karty przed skorzystaniem z danej zniżki , w punktach zaznaczonych na ulotkach lub na www.kartatatrzańska.pl 

Apart-Center nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z deaktywacją kart, ale zobowiązuje się do kontaktu z firmą wydającą dane karty , po zgłoszeniu przez klienta problemów z uzyskaniem zniżek, w celu jak najszybszego rozwiązania problemu.

(Będziemy interweniować w godzinach pracy administratora kart w dni robocze w ciągu 24h od zgłoszenia problemu)

 7.Apart-Center nie odpowiada za rzeczy pozostawione w apartamencie podczas pobytu oraz po wymeldowaniu się z niego.


VII. Bezpłatny pobyt dziecka

 

Dziecko do lat 4, jedno na apartament , śpiące z dorosłymi lub we własnym łóżeczku i niewymagające pościeli nie ponosi żadnych opłat za pobyt. Pozostałe dzieci płacą normalną cenę 20-30 zł za dobę w zależności od wybranego apartamentu.

 

VII. Zwierzęta

 

Nie przyjmujemy zwierząt. W WYJĄTKOWYCH PRZYPADKACH PRZYJMUJEMY TYLKO MAŁE PIESKI DO 5 KG Z WŁOSAMI tylko w sytuacji kiedy na stronie internetowej danego apartamentu istnieje informacja o możliwość zabrania ze sobą małego PSA , tylko po wcześniejszym zgłoszeniu i akceptacji pisemnej przez apart-center, opłata za zwierzę nie zgłoszone wynosi 200 zł za pobyt jednorazowo i będzie pobrana z kaucji. Jednocześnie klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez zwierzę i jest zobowiązany do zadośćuczynienia tym szkodom.

 

 

VIII. Wystąpienie sił wyższych

 

W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, właściciel rezerwuje sobie prawo anulowania rezerwacji lub zaproponowania klientowi obiektu zastępczego lub przeniesienie rezerwacji na inny termin. Cena proponowanego noclegu w zaproponowanym lokalu nie musi być taka sama jak cena wcześniej zarezerwowanego noclegu. Jeśli klient nie zaakceptuje proponowanej oferty zastępczej , kwoty wpłacone przez klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi z ewentualnym potraceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

 

 

IX. Ochrona danych osobowych

 

Dokonując rezerwacji na stronie internetowej www.apart-center.pl Rezerwujący wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych serwisu apart-center.pl oraz firmy PAYU odpowiedzialnej za sam proces płatności on-line. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. 

Klientowi przysługuje prawo do:

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, lecz nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem tej zgody,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
- żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania ich oraz ich usunięcia i żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych i ich przenoszenia,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

X. Postanowienia końcowe

 

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby APART-CENTER.